De Stichting Otto Hetterscheid is op 17 december 1993 opgericht door beeldend kunstenaar Otto Hetterscheid. De stichting heeft ten doel: - het geven van bekendheid aan het werk van de heer O.B.J. Hetterscheid zomede het beheren van zijn werk en - het scheppen van materiële voorwaarden ten behoeve van het artistiek functioneren van kunstenaars. Alles in de meest ruime zin van het woord. Zij beoogt geen winst. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het exposeren van en publiceren over de door de heer O.B.J. Hetterscheid vervaardigde kunstwerken; - het voeren van overleg met personen die de stichting kunnen helpen bij het verwezenlijken van haar doelstelling; - het vervreemden van kunstwerken teneinde het doel te verwezenlijken. Per 1 januari 2010 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Beloningsbeleid - Het bestuur werkt belangeloos voor de stichting. Gemaakte onkosten worden vergoed. - Twee vrijwilligers die de collectie registreren, krijgen een vergoeding conform de door de Belastingdienst gestelde eisen. Uitgeoefende activiteiten van 02-07-2010 tot en met 01-07-2019 - Na het overlijden van Otto Hetterscheid op 02-07-2010, is de stichting actief geworden. - Een geschikt depot voor zijn artistieke nalatenschap is gevonden. Hier wordt het werk momenteel geregistreerd. Gegevens zoals titel, techniek, formaat, jaartal en een omschrijving van het werk worden samen met een afbeelding in een digitaal bestand verzameld. - Geïnteresseerden kunnen op afspraak werk bekijken en aankopen. - De stichting vergadert ongeveer 4 maal per jaar. De besproken punten worden genotuleerd. - Er is een website gemaakt: www.stichtingottohetterscheid.nl. - Het adressenbestand is gedigitaliseerd en geactualiseerd. - In juli 2012 is de stichting gestart met het versturen van nieuwsbrieven. Hierin kunnen geïnteresseerden lezen waar de stichting de afgelopen periode mee bezig is geweest. Ze staan ook op de website van de stichting: de meest recente is te bereiken via de ‘Startpagina’, de eerder uitgegeven nieuwsbrieven zijn te lezen onder ‘Archief’. - De stichting heeft in Amsterdam (2012), Haarlem (2013), Velp (NB) (2015), Haarlem (2015), Amsterdam (2016) een verkooptentoonstelling georganiseerd. - In 2017 heeft de stichting in samenwerking met SBK (Stichting Beeldende Kunst) Amsterdam de SBK - Otto Hetterscheid Stimuleringsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars om hen te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. De prijs bestaat uit aankoop van een werk en een expositie in één van de galeries van SBK. Tijdens deze expositie wordt het werk van de winnaar getoond in samenhang met één of meerdere werken van de kunstenaar Otto Hetterscheid. - De winnaars van 2017 waren Roselien Hassing en Emma Smids. In 2018 vond de gezamenlijke expositie bij SBK in Amsterdam plaats. - De winnaar van 2018 was Joran van Soest. In 2019 vond de gezamenlijke expositie bij SBK in Amsterdam plaats. Het beleidsplan - De stichting vergadert ongeveer 4 maal per jaar en overlegt vaker als dat nodig is. - De totale collectie van Otto Hetterscheid wordt verder in kaart gebracht. - De kunstwerken van collega kunstenaars, die in het bezit waren van Otto Hetterscheid, worden ook geregistreerd. - Voor het continueren van onderdak voor de collectie moet worden gezorgd. - De website wordt verder ontwikkeld. Er komen meer foto’s van werken van de kunstenaar, die te koop zijn op deze website. Er wordt verslag gedaan van de door de stichting georganiseerde tentoonstellingen en er worden nieuwsbrieven gepubliceerd. - Er wordt nagedacht over de vraag op welke manier de stichting jonge kunstenaars wil begunstigen en aan welke voorwaarden deze kunstenaars moeten voldoen. - Vanaf 2017 wordt jaarlijks in samenwerking met SBK Amsterdam de SBK - Otto Hetterscheid Stimuleringsprijs uitgereikt. Deze prijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars om hen te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. De prijs bestaat uit aankoop van een werk en een expositie in één van de galeries van SBK. Tijdens deze expositie wordt het werk van de winnaar getoond in samenhang met één of meerdere werken van de kunstenaar Otto Hetterscheid. Om dit mogelijk te maken is het SBK - Otto Hetterscheidfonds opgericht. Dit wordt gevuld met donaties door de stichting Otto Hetterscheid, door huur of verkoopopbrengsten van het aangekochte werk van de jonge kunstenaars en door extra stortingen (20 %) van door SBK verkocht werk van Otto Hetterscheid.   - Er wordt een veiling of een tentoonstelling met het werk van de kunstenaar voorbereid en zo mogelijk gerealiseerd. - Er wordt informatie verzameld over andere stichtingen met dezelfde doelstellingen om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.   Financiële verantwoording   Toelichting op de staat van baten en lasten. Ook dit jaar (2018) was er weer een groot tekort. Waar in het verleden een redelijke rentestand nog voor inkomsten uit vermogen zorgde, is dat door het monetaire beleid van de ECB nu praktisch nul. Er zijn in 2018 drie werken via de SBK verkocht. Van de opbrengsten is 20 % aan het SBK-Otto Hetterscheidfonds toegevoegd.  De jaarlijkse storting van 500 euro in het fonds is dit jaar verhoogd vanwege de lage stand van het fonds (grote aankopen 2017).  Begroting / staat van baten en lasten  2018 Inkomsten        Begroting                                 Werkelijk   Werkelijk  Begroting   Uitgaven rente                      200,00        213,08   3282,24          3.500,00   huur opslag div. inkomsten          22,28  PM   vrijwilligersvergoeding opbrengst verkoop         631,24  119,69             120,00   kosten bank  378,13             500,00    bestuurskosten  313,00             100,00   diverse kosten  43,41               50,00   website  1.000,00 1.000,00  SBK-OH prijs tekort 5.070,00           4.269,87   overschot Totaal 5.270,00 5.136,47 5136,47 5.270,00   Totaal  Begroting / staat van baten en lasten 2017 Inkomsten  Begroting   Werkelijk  Werkelijk Begroting Uitgaven rente          650,00             653,85  3.240,00          3.240,00  huur opslag opbrengst verkoop  PM   PM  vrijwilligersvergoeding div. inkomsten            167,52  115,27             120,00   kosten bank  212,61             500,00   bestuurskosten             100,00   diverse kosten  43,41               50,00   website  2.500,00          2.500,00   SBK-OH prijs  tekort         5.289,92  overschot Totaal          650,00          6.111,29  6.111,29          6.510,00   Totaal  2017 In 2017 was het verlies €5.300,-. De hogere huur, de oprichting van de SBK-Otto Hetterscheid Stimuleringsprijs en de naar 0 % tenderende rentevoet zorgden hiervoor.