De Stichting Otto Hetterscheid is op 17 december 1993 opgericht door beeldend kunstenaar Otto Hetterscheid. De stichting heeft ten doel: - het geven van bekendheid aan het werk van de heer O.B.J. Hetterscheid zomede het beheren van zijn werk en - het scheppen van materiële voorwaarden ten behoeve van het artistiek functioneren van kunstenaars. Alles in de meest ruime zin van het woord. Zij beoogt geen winst. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het exposeren van en publiceren over de door de heer O.B.J. Hetterscheid vervaardigde kunstwerken; - het voeren van overleg met personen die de stichting kunnen helpen bij het verwezenlijken van haar doelstelling; - het vervreemden van kunstwerken teneinde het doel te verwezenlijken. Per 1 januari 2010 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Beloningsbeleid - Het bestuur werkt belangeloos voor de stichting. Gemaakte onkosten worden vergoed. - Twee vrijwilligers die de collectie registreren, krijgen een vergoeding conform de door de Belastingdienst gestelde eisen. Uitgeoefende activiteiten van 02-07-2010 tot en met 31-12-2013 - Na het overlijden van Otto Hetterscheid op 02-07-2010, is de stichting actief geworden. - Een geschikt depot voor zijn artistieke nalatenschap is gevonden. Hier wordt het werk momenteel geregistreerd. Gegevens zoals titel, techniek, formaat, jaartal en een omschrijving van het werk worden samen met een afbeelding in een digitaal bestand verzameld. - Geïnteresseerden kunnen op afspraak werk bekijken en aankopen. - De stichting vergadert ongeveer 4 maal per jaar. De besproken punten worden genotuleerd. - De stichting heeft in Amsterdam (2012) en in Haarlem (2013) een verkooptentoonstelling georganiseerd. - Er is een website gemaakt: www.stichtingottohetterscheid.nl. - Het adressenbestand is gedigitaliseerd en geactualiseerd. - Nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd. Hierin kunnen geïnteresseerden lezen waar de stichting de afgelopen periode mee bezig is geweest. Nieuwsbrief no.1 is uitgegeven in juli 2012 en nieuwsbrief no.2 in november 2013. Ze staan ook op de website van de stichting. Het beleidsplan voor de periode van 01-01-2014 tot en met 31-12-2017 - De stichting vergadert ongeveer 4 maal per jaar en overlegt vaker als dat nodig is. - De totale collectie van Otto Hetterscheid wordt verder in kaart gebracht. - De kunstwerken van collega kunstenaars, die in het bezit waren van Otto Hetterscheid, worden ook geregistreerd. - Voor het continueren van onderdak voor de collectie moet worden gezorgd. - De website wordt verder ontwikkeld. Er komen meer foto’s van werken van de kunstenaar, die te koop zijn op deze website. Er wordt verslag gedaan van de door de stichting georganiseerde tentoonstellingen en er worden nieuwsbrieven gepubliceerd. - Er wordt nagedacht over de vraag op welke manier de stichting jonge kunstenaars wil begunstigen en aan welke voorwaarden deze kunstenaars moeten voldoen. - Er wordt een veiling of nog een tentoonstelling met het werk van de kunstenaar voorbereid en zo mogelijk gerealiseerd. - Er wordt informatie verzameld over andere stichtingen met dezelfde doelstellingen om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.   Financiële verantwoording In 2017 was het verlies €5.300,-. De hogere huur, de oprichting van de SBK-Otto Hetterscheid Stimuleringsprijs en de naar 0 % tenderende rentevoet zorgden hiervoor.